Πρότυπα ΕΠΑΛ: Το ΦΕΚ για τα ζητήματα λειτουργίας, διοίκησης και φοίτησης

Η απόφαση ορίζει τις λεπτομέρειες της οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, φοίτησης και εγγραφής στα ΠΕΠΑΛ καθώς και ζητήματα τίτλων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 1
Οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ.

 1. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι ημερήσιες σχολικές μονάδες που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

 1. Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.
 2. Τα προγράμματα διδασκαλίας των Π.ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα, μαθήματα τομέα, μαθήματα ειδικοτήτων, ειδικά μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό- αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το Π.ΕΠΑ.Λ. και πρακτική άσκηση (1) μία ημέρα της εβδομάδας για τις τάξεις Β’και Γ’ και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα της περιοχής και σύμφωνα με τις προτάσεις του οικείου Σ.Π.Α.Α.Ε.. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει πρακτική άσκηση εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα.

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα.

Η Β’ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικών τομέων.

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τομέα που επιλέγουν.

Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες ανά τομέα.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας που είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες και μαθήματα ειδικοτήτων.

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας.

 1. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι δύο (22).
 2. Στους μαθητές των Π.ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα και μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.
 3. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των Π.ΕΠΑ.Λ., κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.
 4. Το σύνολο των μαθημάτων δύναται να γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένες θεματικές αίθουσες διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών δεν επαρκεί οι αίθουσες δύναται να είναι διαθεματικές.

Άρθρο 2
Φοίτηση και εγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.

 1. Η λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. ξεκινά από το σχολικό έτος 2021-2022 για την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2023-2024 για τη Γ’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.
 2. Στην Α’ τάξη εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

Ο μαθητής ή οι γονείς/κηδεμόνες του, εάν είναι ανήλικος, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο και σε χρόνο που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

Ο Διευθυντής του σχολείου κατατάσσει τους μαθητές κατά φθίνουσα σειρά βαθμού του απολυτηρίου τίτλου εγγραφής μέχρι την κάλυψη όλων των διατιθέμενων θέσεων.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ.

Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε επόμενη της εισαγωγής τάξης θα καλύπτονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη.

 1. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑΛ, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στην τάξη στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ.
 2. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουγεί παράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., προάγονται, απολύονται ή/και αποκτούν πτυχίο έως το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τις κείμενες περί αξιολόγησης διατάξεις.

Άρθρο 3
Τίτλοι σπουδών – Ισοτιμία – Επαγγελματικά δικαιώματα

 1. Στους αποφοίτους του Π.ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
 2. Τα απολυτήρια των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων και με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.
 3. Τα Πτυχία ειδικότητας των Π.ΕΠΑΛ. είναι ισότιμα με τα πτυχία των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να λάβουν τις ίδιες άδειες άσκησης επαγγέλματος με τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

 1. Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας καθώς και στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.Ι., με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.
 2. Όλοι οι τύποι τίτλων σπουδών και όλα τα έγγραφα που διακινούνται ή χρησιμοποιούνται από το Π.ΕΠΑ.Λ. διαφοροποιούνται από τα έγγραφα των ΕΠΑ.Λ. με την προσθήκη της λέξης «Πρότυπο» πριν από τις λέξεις «Επαγγελματικό Λύκειο».
 3. Τα πρώτα απολυτήρια και τα πρώτα πτυχία του Π.Ε- ΠΑ.Λ. εκδίδονται από το σχολικό έτος 2023-2024.

Άρθρο 4
Διευθυντής και Υποδιευθυντής/ές

 1. Ο Διευθυντής και ο/οι Υποδιευθυντής/ές της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και στις δύο προαναφερόμενες σχολικές μονάδες μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
 2. Για τον ορισμό Υποδιευθυντή/Υποδιευθυντών κατά την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μαθητών και από τις δύο προαναφερόμενες σχολικές μονάδες.

Το ίδιο σύνολο των μαθητών λαμβάνεται υπόψη για το επίδομα του Διευθυντή κατά το εδάφιο στστ) της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 16 ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 5
Εκπαιδευτικό προσωπικό

 1. Τα Π.ΕΠΑ.Λ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, με την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, την παιδαγωγική επάρκεια και εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, να αξιοποιήσουν σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό στην επαγγελματική εκπαίδευση, πιλοτικές δράσεις σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να εκπληρώσουν τους γενικούς σκοπούς των Π.ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
 2. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., διατηρεί την οργανική του θέση και μετά την πλήρη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Π.ΕΠΑ.Λ., κατά το διδακτικό έτος 2023-2024, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εντάσσονται, με τις οργανικές τους θέσεις, στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.ΕΠΑ.Λ.
 3. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί των Π.ΕΠΑ.Λ. επιμορφώνονται στο Κέντρο Επιμόρφωσης που ιδρύεται σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους, ιδίως για την περιοδική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην επιστήμη τους και τη διδακτική των αντικειμένων τους, καθώς και για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το εκπαιδευτικό τους έργο στο Π.ΕΠΑ.Λ. Στην επιμόρφωση συνδράμουν κυρίως Α.Ε.Ι., ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.
 4. Όσοι από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο Π.ΕΠΑ.Λ., τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
protypa_EPAL_av